Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία, που διεξάγει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, θα διενεργηθούν την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση σε θέματα οθωμανικής ιστορίας, συνέντευξη και εξέταση σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική).

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) τίτλος σπουδών, 3) βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή ερευνητική πρόταση και 5) τίτλος κατοχής ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει).

Δεκτοί στις εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα κατά την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2016 ορίζεται σε πέντε (5).

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τηλ. 2831077337, 2831077336 και στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr