ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικοί και είναι οι ακόλουθοι:

α. Η στενώτερη γνωριμία, η ηθική και υλική υποστήριξη, η αλληλεγγύη των μελών ή και τρίτων που χρήζουν βοήθειας και ενδυνάμωση των σχέσεων διεθνώς, των ανθρώπων που γεννήθηκαν ή κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη.

β. Η διαμόρφωση άποψης στις εξελίξεις για την πολιτική, την κοινωνία, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και προκαταλήψεις, με συνδετικό κρίκο τις κοινές ρίζες.

γ. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,

δ. Η προστασία του περιβάλλοντος,

ε. Ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ παιδικών ομάδων ή ομάδων τρίτης ηλικίας,

ζ. Κάθε άλλη, συναφής με τις ως άνω, δραστηριότητα και η εν γένει προώθηση των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.

η. Η συνεργασία με νομικά και φυσικά πρόσωπα για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.

Η Λυσιστράτη, ως μη Κυβερνητική Οργάνωση, συμμετέχει σε προτωβουλίες και στηρίζει κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην υλοποίηση δράσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την κοινωνική φροντίδα και την πρόνοια, την εκπαίδευση, την ισότητα των δύο φίλων, την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, επιδιώκει την υλοποίηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, σε συνεργασία, κατά προτεραιότητα, με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, οργανώσεις που επιδιώκουν την στήριξη μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού, τοπικές κοινωνίες με την ισότιμη πρόσβαση σε γυναίκες και άνδρες.